Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Informacje ogólne

Informacje ogólne

Email Drukuj PDF

Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie jest publiczną placówką w skład której wchodzą:

1. Technikum im. Stanisława Staszica w Nowej Rudzie
2. Branżowa Szkoła I Stopnia im. Stanisława Staszica w Nowej Rudzie

Organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki, a organem nadzorującym Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa maturalnego i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • umożliwia absolwentom dokonanie  świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie,
 • stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły z wyjątkami szkół dla dorosłych,
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej i językowej,
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 • organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły

ORGANY SZKOŁY

1. Dyrektor Zespołu,
2. Rada Pedagogiczna, oraz
społeczne organy szkoły:
3. Rada Rodziców,
4. Samorząd Uczniowski

Poprawiony: środa, 24 marca 2021 21:24