Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Informacje publiczne Przetargi Sprzedaż maszyn poligraficznych

Sprzedaż maszyn poligraficznych

Email Drukuj PDF

 

OGŁOSZENIE z dnia 26.09.2013 r. o sprzedaży zbędnych maszyn poligraficznych

 

 1. Nazwa i siedziba jednostki Sprzedającego;
  Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie
  ul. Stara Droga 4, 57-401 Nowa Ruda, Tel. 74 872 22-42
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu;
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 15.11.2013 r. o godz. 12.00
 3. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego;

  Maszyny poligraficzne:
  Nazwa maszyny Orientacyjna cena rynkowa Stan maszyny
  Grafopress 1.500zł uszkodzona
  Maszyna typograficzna 20.000zł
  Zszywarka ZD-ZD2 1.500zł
  Romayor 313 2.500zł uszkodzona
  Zszywarka ZD-26 500zł uszkodzona
  Dominant 515 10.000zł uszkodzona
  Krajarka SEYPA 132VC 15.000 zł uszkodzona
  Maszyna offsetowa RAPIDA-KOEBAU 30.000zł uszkodzona
 4. Miejsce i termin, w którym moŜna obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego;
  Proszę skontaktować się telefonicznie ze szkołą w sprawie miejsca i terminu
  oglądania sprzętu. 74 872 22-42 lub 608629271
 5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;
  Oferta powinna zawierać:
  • Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  • Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu.
 6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;
  Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta lub opisana w sposób umożliwiający jego identyfikację, z dopiskiem: „Oferta na kupno maszyn poligraficznych. Nie otwierać przed dniem 15.11.2013 r. godz. 12.00"


Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego – sekretariat szkoły. Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2013 r. godz. 10.00.

Poprawiony: czwartek, 29 czerwca 2017 08:13