Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Email Drukuj PDF

Przedmiotem działalności Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 10 czerwca 2105 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z późn. zm.). W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

  • odroczenie obowiązku szkolnego,
  • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • skreślenie ucznia z listy uczniów,
  • indywidualny program lub tok nauki.

 

Poprawiony: poniedziałek, 05 czerwca 2017 13:19