Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Informacje publiczne
Ogłoszenia

Zarządzenie określające sposób monitorowania pracy zdalnej

Email Drukuj PDF

Zarządzenie określające sposób monitorowania pracy zdalnej

Załącznik 1

Załącznik 2

Poprawiony: piątek, 17 kwietnia 2020 11:47
 

Sprzedaż tokarki

Email Drukuj PDF

 

OGŁOSZENIE z dnia 08.05.2014 r. o sprzedaży zbędnej tokarki

 

 1. Nazwa i siedziba jednostki Sprzedającego;
  Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie
  ul. Stara Droga 4, 57-401 Nowa Ruda, Tel. 74 872 22-42
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu;
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 12.06.2014 r. o godz. 12.00
 3. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego;

  Maszyny poligraficzne:
  Nazwa maszyny Orientacyjna cena rynkowa Stan maszyny
  Tokarka TVG-48
  1.000zł działa
 4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego;
  Proszę skontaktować się telefonicznie ze szkołą w sprawie miejsca i terminu
  oglądania sprzętu. 74 872 22-42
 5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;
  Oferta powinna zawierać:
  • Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  • Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu.
 6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;
  Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta lub opisana w sposób umożliwiający jego identyfikację, z dopiskiem: „Oferta na kupno tokarki. Nie otwierać przed dniem 12.06.2014 r. godz. 12.00"


Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego – sekretariat szkoły. Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2014 r. godz. 10.00.

Poprawiony: czwartek, 29 czerwca 2017 09:01
 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Email Drukuj PDF

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (wersja pdf)

Poprawiony: środa, 08 maja 2019 10:25
 

Sprzedaż maszyn poligraficznych

Email Drukuj PDF

 

OGŁOSZENIE z dnia 26.09.2013 r. o sprzedaży zbędnych maszyn poligraficznych

 

 1. Nazwa i siedziba jednostki Sprzedającego;
  Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie
  ul. Stara Droga 4, 57-401 Nowa Ruda, Tel. 74 872 22-42
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu;
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 15.11.2013 r. o godz. 12.00
 3. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego;

  Maszyny poligraficzne:
  Nazwa maszyny Orientacyjna cena rynkowa Stan maszyny
  Grafopress 1.500zł uszkodzona
  Maszyna typograficzna 20.000zł
  Zszywarka ZD-ZD2 1.500zł
  Romayor 313 2.500zł uszkodzona
  Zszywarka ZD-26 500zł uszkodzona
  Dominant 515 10.000zł uszkodzona
  Krajarka SEYPA 132VC 15.000 zł uszkodzona
  Maszyna offsetowa RAPIDA-KOEBAU 30.000zł uszkodzona
 4. Miejsce i termin, w którym moŜna obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego;
  Proszę skontaktować się telefonicznie ze szkołą w sprawie miejsca i terminu
  oglądania sprzętu. 74 872 22-42 lub 608629271
 5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;
  Oferta powinna zawierać:
  • Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  • Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu.
 6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;
  Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta lub opisana w sposób umożliwiający jego identyfikację, z dopiskiem: „Oferta na kupno maszyn poligraficznych. Nie otwierać przed dniem 15.11.2013 r. godz. 12.00"


Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego – sekretariat szkoły. Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2013 r. godz. 10.00.

Poprawiony: czwartek, 29 czerwca 2017 08:13
 

ePUAP

Email Drukuj PDF

Identyfikator w ePUAP: /nstnowaruda/SkrytkaESP

Kwestie dotyczące profilu zaufanego ePUAP, w szczególności jego potwierdzania oraz postępowania podmiotów publicznych umożliwiających dokonanie tej czynności, uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 778)

Poprawiony: poniedziałek, 28 września 2020 09:48
 

Informacje nieudostępnione w Biuletynie

Email Drukuj PDF

Ochrona danych osobowych - informacje wrażliwe

 

Dane wrażliwe zaliczamy do grupy szczególnie chronionych danych osobowych /Ustawa o ochronie danych osobowych/

 • dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną, lub związkową
 • dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym
 • dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, innych orzeczeń wydanych w postępowaniusądowymlub administracyjnym

Przetwarzanie danych osobowych wrażliwych jest legalne gdy osoba której te dane dotyczą wyrazi na to pisemną zgodę.

Poprawiony: czwartek, 29 czerwca 2017 08:12
 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Email Drukuj PDF

„Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie  na adres:

57-401 Nowa Ruda, ul. Stara Droga 4

Wzór wniosku do pobrania tutaj.

Poprawiony: czwartek, 29 czerwca 2017 09:01
 


Strona 3 z 3