panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Wydarzenia arrow Nowa klasa patronacka - monter stolarki budowlanej
Nowa klasa patronacka - monter stolarki budowlanej Drukuj E-mail
29 stycznia 2018 roku, w siedzibie firmy Matplast Sp. z o. o. w Nowej Rudzie, została podpisana umowa trójstronna o współpracy dydaktycznej pomiędzy Powiatem Kłodzkim reprezentowanym przez Wicestarostę Małgorzatą Jędrzejewską-Skrzypczyk, a Matplastem reprezentowanym przez Prokurenta Joannę Wróbel-Barwińską oraz Noworudzką Szkołą Techniczną reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Brygidę Gąsior. Przy podpisywaniu umowy obecny był Maciej Awiżeń – Starosta Powiatu Kłodzkiego oraz Tomasz Kiliński – Burmistrz Miasta Nowa Ruda.
Zgodnie z zapisami podpisanej umowy, w Noworudzkiej Szkole Technicznej utworzona zostanie klasa patronacka branżowej szkoły 1 stopnia w zawodzie monter stolarski budowlanej.

Nowa klasa patronacka – monter stolarki budowlanej  Nowa klasa patronacka – monter stolarki budowlanej  Nowa klasa patronacka – monter stolarki budowlanej

Umowa oraz ustalenia poczynione z członkiem zarządu Matplastu Panem  Arturem Kołodziejem  przewidują, że firma prowadzić będzie zajęcia praktyczne dla uczniów nowej klasy, wyposaży ich w ubranie robocze, zapewni posiłek w czasie zajęć praktycznych oraz będzie wypłacała uczniom stypendia. Uczniowie przez trzy lata nauki będą uczyć się zawodu z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii stosowanych w firmie oraz uczestniczyć w procesie produkcyjnym i instalacjach stolarki budowlanej. Firma Matplast Sp. z o. o. jest wiodącym producentem stolarki okiennej, dysponującym najnowszą technologią, co gwarantuje właściwy poziom realizowanych zajęć praktycznych.

Dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej umowa podpisana z firmą Matplast Sp. z o. o., dotycząca działalności klasy patronackiej, jest już kolejną umową mającą na celu wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły oraz lepsze powiązanie kształcenia zawodowego z potrzebami regionalnego rynku pracy. Pierwsza klasa patronacka została utworzona w styczniu 2014 roku dla uczniów zawodu technik elektryk. Patronatu nad tym kształceniem w tym zawodzie podjęła się największa firma na terenie Ziemi Noworudzkiej -  ZPAS GROUP S.A.. Uczniowie realizują kształcenie zawodowe w systemie dualnym - na terenie zakładu realizują zajęcia praktyczne oraz  odbywają miesięczne praktyki zawodowe. Zakład wyposaża uczniów w ubrania robocze, oraz oferuje zatrudnienie po ukończeniu szkoły, a także partycypuje w kosztach studiów zaocznych tych, którzy zwiążą się z zakładem i zechcą się dalej uczyć.

Drugą firmą, z którą Noworudzka Szkoła Techniczna nawiązała umowę o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego było Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S. A. w Kłodzku. Porozumienie, którego sygnatariuszami byli  Powiat Kłodzki,  PKS S. A. w Kłodzku oraz Noworudzka Szkoła Techniczna podpisano  w  listopadzie 2015 roku.  Przewiduje ono współpracę w zakresie kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Dzięki tej umowie, uczniowie podczas praktyk miesięcznych poszerzają swoją wiedzę praktyczną z budowy i naprawy pojazdów samochodowych. Dodatkowo PKS S. A. zapewnia uczniom bezpłatny dojazd do miejsca praktyk.
W 2015 roku zawarta również została umowa o współpracy z firmą BEDAX, specjalizującą się w druku offsetowym, cyfrowym i wielkoformatowym. Drukarnia BEDAX wyposażona jest w nowoczesny park maszyn i urządzeń, obejmujący cały proces produkcji poligraficznej. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż drukarnia BEDAX usytuowana jest bezpośrednio obok budynków dydaktycznych szkoły, co ułatwia organizację zajęć praktycznych. Dzięki podpisanej umowie, uczniowie zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej mogą  w czasie realizowanych w firmie zajęć praktycznych poznawać pracę cyfrowej przygotowalni oraz różne technologie druku.

Kolejna umowa poprawiająca jakość kształcenia zawodowego, zawarta została przez Noworudzką Szkołę Techniczną z  firmą REGNARS Sp. z o. o. w październiku 2017 roku. Firma REGNARS Sp. z o. o. to kopalnia surowców skalnych w Tłumaczowie, w której zgodnie z zawartą umową uczniowie kierunków technicznych Noworudzkiej Szkoły Technicznych będą mieli możliwość odbywania praktyk miesięcznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy.  Praktyki w REGNARS Sp. z o. o.  pozwolą uczniom zawodów mechanicznych i elektrycznych na praktyczne poznanie budowy i zasad pracy maszyn roboczych ciężkich i innych urządzeń oraz instalacji elektrycznych.

Noworudzka Szkoła Techniczna nie zapomina również o uczniach kształcących się w kierunkach hotelarskich. Oprócz współpracy z Unity Line Limited Sp. z o.o., dzięki której uczniowie mają możliwość odbywania praktyk na promach, oraz z firmami świadczącymi usługi hotelarskie w okolicy Nowej Rudy, szkoła zawarła umowę o współpracy z dwoma hotelami o najwyższym standardzie usług, działającymi w Polanicy Zdroju.  Umowy o współpracy z  Hotelem SPA dr Irena Eris oraz Nowy Zdrój Centrum Zdrowia i Wypoczynku w Polanicy Zdroju, zawarte przez Noworudzką Szkołę Techniczna w grudniu 2017 roku pozwolą  na wprowadzenie do programu nauczania w klasach technik hotelarstwa innowacji poszerzającej program w zakresie dietetyki oraz Wellness & SPA. Praktyczne aspekty tych zagadnień uczniowie będą mogli poznać w ramach współpracy z hotelami, które podpisały umowę.

Prowadzona przez Noworudzką Szkołę Techniczną polityka nawiązywania umów patronackich oraz umów o współpracy ze znaczącymi na lokalnym rynku podmiotami, zapewnia kształcącej się w tej szkole młodzieży dostęp do najnowszych technologii oraz poznanie rzeczywistych warunków pracy. Odbywanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w tych firmach pozwala też na nawiązanie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować szybszym znalezieniem miejsca pracy po ukończeniu szkoły. Nawiązanie kontaktu ze znanymi na rynku pracy pracodawcami to także możliwość wzbogacenia i uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej szkoły. Z punktu widzenia pracodawców praktyczne kształcenie zawodowe w ich firmach umożliwia wstępne zapoznanie uczniów z pracą w firmie i stosowaną technologią oraz przybliżenie uczniom oferty zatrudnienia  po ukończeniu szkoły.

Podejmowane przez Noworudzką Szkołę Techniczną działania w zakresie organizacji kształcenia zawodowego, są zbieżne z obecną polityką oświatową państwa, która zakłada odbudowę i rozwój szkolnictwa zawodowego w oparciu o współpracę z pracodawcami. O słuszności podejmowanych działań świadczy też rosnąca popularność szkoły i duża ilość chętnych kandydatów do klas pierwszych.