panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow STYPENDIA POMOSTOWE 2020/2021
STYPENDIA POMOSTOWE 2020/2021 Drukuj E-mail
Uprzejmie informujemy, e Fundacja Edukacyjna Przedsibiorczoci przy wsparciu Krajowego Orodka Wsparcia Rolnictwa, ogasza nabór kandydatów do XIX edycji programu „Stypendia Pomostowe”.

Plakat

Do ubiegania si o stypendium uprawnieni s maturzyci, którzy ukoczyli szko w 2020 r., zostali przyjci na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich i którzy speniaj cznie nastpujce warunki:
  • s obywatelami polskimi lub posiadaj Kart Polaka;
  • s dziemi byych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o prac w okresie co najmniej 2 lat.
  • mieszkaj na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkaców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie moe by krótszy ni 2 lata od daty ogoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
  • pochodz z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osob lub dochód osoby uczcej si nie jest wyszy ni 1 820 z brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeli czonkiem rodziny jest dziecko legitymujce si orzeczeniem o niepenosprawnoci lub stopniu
  • niepenosprawnoci, do dochodu nie wlicza si wiadcze otrzymywanych w zwizku z t niepenosprawnoci.
  • osignli na egzaminie maturalnym liczb punktów nie nisz ni 90.
Algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony w zaczniku do Regulaminu.
Szczegóowe informacje dostpne w regulaminie na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl