panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Uczniowie arrow Regulamin wyborów organów Samorządu Uczniowskiego
Regulamin wyborów organów Samorządu Uczniowskiego Drukuj E-mail
Regulamin wyborów organów Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

                                                                          §1
1.    Podstawą prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. nr 95, p.425 r.1991/art.55, z późniejszymi zmianami ) oraz statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie
2.    Ilekroć w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
3.    W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”, będący jej społecznym organem.
                                                                         §2
1.    Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Rad Klasowych, według zasad ustalonych w danej klasie.
2.    Wybory Rady SU przeprowadza Komisja Wyborcza powoływana przez Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych.
3.    Komisję Wyborczą powołuje się w składzie 5-cio osobowym; w skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do Rady SU
4.    Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym i bezpośrednim.
                                                                       §3
1.    Wymogi formalne kandydata
1.1. Bierne prawo wyborcze posiadają uczniowie kl. II i III, którzy powinni:
a.    Posiadać przynajmniej dobrą ocenę ze sprawowania;
b.    Legitymować się średnią ocen 4.0 i wyżej;
c.    Wyróżniać się zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą.
1.2. Do Rady może kandydować każdy uczeń, spełniający wymogi formalne.
1.3. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko kandydata oraz jego pisemną zgodę na kandydowanie.
1.4. Termin zgłoszenia określa Kalendarium Wyborcze
                                                                          §4
1.    Sposoby przeprowadzania wyborów
1.1. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły.
1.2. Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście.
1.3. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy nazwisku jednego kandydata znaczka „X”.
1.4. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest oddany na więcej niż jednego kandydata
1.5. Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.
                                                                          §5
1.    Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników
1.1. Obliczenia głosów dokonuje komisja wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.
1.2. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji.
1.3. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.
1.4. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach.
1.5. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone.
2.    Członkami Rady SU zostaje wybranych siedmiu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2.1. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów zwiększa się liczbę członków Rady SU.
2.2. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza.
3.    Przewodniczącego Rady SU wybierają członkowie Rady SU w głosowaniu jawnym
                                                                        §6
1.    Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
1.1. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów;
1.2. Przygotowanie wyborów;
1.3. Przeprowadzenie wyborów
1.4. Sporządzenie protokołu;
1.5. Ogłoszenie wyników wyborów
                                                                       §7
1.    Kalendarium wyborcze Rady SU powinno zawierać:
1.1. Zebranie przewodniczących Rad Klasowych informuje uczniów o terminie i zasadach przeprowadzania wyborów oraz ustala termin zgłaszania kandydatów;
1.2. Zgłaszanie kandydatur do członków Rady SU;
1.3. Ustalenie listy kandydatów i wywieszenie jej w gablocie samorządu;
1.4. Powołanie Komisji Wyborczej;
1.5. Kampania wyborcza kandydatów;
1.6. Wybory, obliczenie głosów przez Komisję Wyborczą;
1.7. Ogłoszenie wyników wyborów;
1.8. Posiedzenie Rady SU.
                                                                  §8
1.    W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych