panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna
Ksztacenie zawodowe wobec przemian na rynku pracy. Drukuj E-mail
Ksztacenie zawodowe obecnie zajmuje jedno z najwaniejszych miejsc na szczeblach edukacji. Stanowi podstawow dziedzin dziaalnoci edukacyjnej UE popart polityk uznawania dyplomów, przepywu pracowników oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Wspóczenie pracodawca szuka pracownika przygotowanego do szybkiego i samodzielnego wykonywania konkretnych zada zawodowych. Ksztatowanie umiejtnoci zawodowych realizuj w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie technika i zasadnicze szkoy zawodowe.

Dlaczego wic warto skoczy ten typ szkoy? Argumenty na „tak” przemawiaj racjonalnoci w takim rozumieniu, e:

  • szkolnictwo zawodowe przygotowuje modych ludzi do pracy w gospodarce, w której system jakoci odgrywa du rol,
  • w sytuacji wolnego rynku rzadkim zjawiskiem jest wykonywanie jednego zawodu w cigu caej kariery zawodowej,
  • do funkcjonowania na rynku pracy coraz czciej potrzebne s zestawy kwalifikacji z rónych obszarów zawodowych,
  • oferta edukacyjna dostosowana jest do faktycznych wymogów rynku pracy, wpisujc si w oczekiwania pracodawców w zakresie kwalifikacji i kompetencji pracowników,
  • ksztacenie odbywa si w zakresie ogólnoksztaccym i zawodowym, czyli ucze jest przygotowany do egzaminu maturalnego, co umoliwia podjcie studiów na dowolnie wybranym kierunku oraz przygotowany jest do zdobycia kwalifikacji zawodowych ze szczególnym uwzgldnieniem kultury pracy, organizacji pracy, umiejtnoci pracy w grupie, co zapewnia podjcia pracy na globalnym rynku. Wobec tego absolwent z matur i zdobytymi kwalifikacjami zawodowymi moe  podj prac i studia wysze.
Jeeli wic gimnazjalisto w zakresie Twoich zainteresowa jest:  naprawa maszyn i urzdze elektrycznych oraz systemów zasilania energi elektryczn, informatyka, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych lub hotelarstwo, mechanika pojazdów samochodowych, wykonawstwo robót wykoczeniowych, prace murarskie i tynkarskie, cukiernictwo, fryzjerstwo,  piekarnictwo lub inny dowolnie wybrany zawód to zapraszamy do NST w Nowej Rudzie, przy ul. Stara Droga 4. Szkoa jest orodkiem egzaminacyjnym, w której moesz zdoby wymagane kompetencje zawodowe na wspóczesnym rynku pracy.

DJ