panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

21 dni 9 godzin 1 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Pozostae projekty arrow Modernizacja centrw ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku
Modernizacja centrw ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku Drukuj E-mail
Modernizacja centrw ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnolskiego 2007-2013.
Priorytet 7:  „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym lsku”
Dziaanie nr 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”
Nazwa projektu: „Modernizacja centrów ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku
Nr projektu: RPDS.07.02.00-02-015/09

     Celem projektu jest utworzenie na bazie istniejcych placówek edukacyjnych sieci centrów ksztacenia zawodowego w nastpujcych branach: budowlanej, elektryczno-energetycznej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, informatycznej, mechanicznej, mechatroniczno-elektronicznej, samochodowej, poprzez wyposaenie ich w nowoczesny sprzt dydaktyczny, zgodny z podstawami ksztacenia w zawodach przynalenych do poszczególnych bran oraz wymogami regionalnego rynku pracy.  Liderem Projektu zawizanego partnerstwa jest Województwo Dolnolskie, w projekcie bierze udzia dziewiciu partnerów z województwa.

Na mocy umowy wykonawczej, w powiecie kodzkim zostanie utworzone Centrum w brany hotelarsko- gastronomiczno-turystycznej, które bdzie si miecio przy Regionalnej Szkole Turystyczne w Polanicy Zdroju.
Pozostae szkoy zawodowe w powiecie  zostan doposaone w sprzt do praktycznej nauki zawodu w branach turystycznej, informatycznej, budowlanej, mechanicznej, samochodowej, mechatroniczno-elektrycznej
SZKOY POWATU KODZKIEGO OBJTE PROJEKTEM:

1.  REGIONALNA SZKOA TURYSTYCZNA  - CENTRUM
2.  ZESPÓ SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 KODZKO
3.  KODZKA SZKOA PRZEDSIBIORCZOCI
4.  ZESPÓ SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH NOWA RUDA
5.  ZESPÓ SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH STRONIE LASKIE
6.  ZESPÓ SZKÓ OGÓLNOKSZTACCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE ZDRÓJ
7.  ZESPÓ SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH BYSTRZYCA KODZKA

Dostawy sprztu w projekcie odbywaj si w dwóch etapach zgodnie z planem zarzdzania dostaw opracowanym przez wykonawc dostaw – firm ITG z Wrocawia.
I etap rozpocz si w padzierniku 2012 r a zakoczy w grudniu 2012 r.
II etap rozpocznie si od stycznia 2013 i zakoczy w lutym 2013 r.

Do powiatu kodzkiego zostanie dostarczonych 52 pracownie  na ogólna kwot 4.142.924,55
Powiat Kodzki zabezpiecza w swoim budecie 803 219,75 z

W roku 2011 - 11 000,00

W roku 2012 - 500 772,28
W roku 2013 -  289 516,16