panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

186 dni 8 godzin 39 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Przygotowani na najwyszym poziomie.
Przygotowani na najwyszym poziomie. Drukuj E-mail
Winiki egzaminw zawodowych

Wyniki tegorocznych egzaminów potwierdzajcych kwalifikacje zawodowe mówi same za siebie – Noworudzka Szkoa Techniczna to miejsce gdzie oprócz gruntownej wiedzy z przedmiotów ogólnoksztaccych, uczniowie uzyskuj solidne przygotowanie do wykonywania wybranego zawodu.

Obecnie egzamin zawodowy skada si z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego. Etap pisemny z dwóch czci: w pierwszej zadania egzaminacyjne sprawdzaj wiadomoci i umiejtnoci waciwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, w drugiej wiadomoci i umiejtnoci zwizane z zatrudnieniem i dziaalnoci gospodarcz. Etap praktyczny natomiast polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzajcego umiejtnoci praktyczne. Egzamin zawodowy podobnie jak matura odbywa si w specjalnie stworzonych, porównywalnych w skali caego kraju, warunkach, jest oceniany na podstawie obiektywnych narzdzi egzaminacyjnych przez odpowiednio przygotowanych, zewntrznych egzaminatorów.

Ponisza tabela przedstawia wyniki egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe ("stary egzamin") w sesji letniej 2013 r. wedug zawodów, z których egzaminy zdawali absolwenci Noworudzkiej Szkoy Technicznej.

Wyniki egzaminw zawodowych

Analizujc powysze wyniki egzaminów zawodowych Noworudzkiej Szkoy Technicznej mona dostrzec wysoki poziom zdawalnoci we wszystkich kierunkach ksztacenia. W omiu sporód dziewiciu wyodrbnionych zawodów,  zdawalno przewysza redni województwa dolnolskiego, a w piciu, zdawalno ta jest wysza od redniej krajowej. 

Moemy by dumni z tak profesjonalnego przygotowania modziey do zdania egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe. Z roku na rok obserwujemy tendencj wzrostow w wikszoci zawodów. Niewtpliwie wpyw na taki stan rzeczy ma kilka czynników. Uczniowie coraz czciej zdaj sobie spraw z wagi zdobytego dyplomu, otwierajcego moliwoci dalszego doskonalenia zawodowego naszych absolwentów, powiadczajcego ich stan przygotowania do podjcia pracy lub innych zada. Zapewne wpyw na wysok zdawalno w NST ma równie rywalizacja wród szkó ponadgimnazjalnych o pozyskanie w swoje szeregi gimnazjalistów, którzy coraz czciej wybierajc szko kieruj si jej dobrymi opiniami. Nie mae znaczenie ma take wiadomo pracodawców, zdajcych sobie spraw, e dokumentem potwierdzajcym kompetencje zawodowe pracownika nie jest wiadectwo ukoczenia szkoy, a uzyskany dyplom potwierdzajcy jego kwalifikacje zawodowe. Tak czy inaczej ma to pozytywny wpyw na szkolnictwo zawodowe nie tylko na naszym terenie ale i w caym kraju, a korzyci pynce z dobrze wykwalifikowanej modziey przynosz caemu spoeczestwu wyszy poziom ycia.
Daniel Jaboski
fot. Grzegorz uchowicz