panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Skanowanie 3D
Skanowanie 3D Drukuj E-mail
6 kwietnia 2018 r. grupa uczniów z 3 klasy Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych i 1 klasy Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej pod opiek pani Urszuli Soninki, wybraa si na wycieczk zawodoznawcz na Wydzia Mechaniczny Politechniki Wrocawskiej. Zajcia byy zorganizowane w ramach projektu „Zawodowy Dolny lsk” i przeprowadzone w formie laboratoryjnej. Tematem zaj byo skanowanie 3D.Skaner 3D jest urzdzeniem, które analizuje obiekt lub otoczenie wiata rzeczywistego w celu zgromadzenia danych na temat jego ksztatu lub wygldu. Zebrane dane mog by wykorzystane do skonstruowania cyfrowych trójwymiarowych modeli.

Skanowanie 3D  Skanowanie 3D  Skanowanie 3D

Skaner 3D ma za zadanie odwzorowa ksztat obiektu rzeczywistego poprzez zbiór punktów opisujcych jego powierzchnie. W efekcie otrzymujemy chmur punktów o wspórzdnych X,Y,Z opisujc skanowany obiekt oraz opcjonalnie kolor powierzchni tego obiektu. Danymi surowymi z kadego pomiaru jest chmura punktów lub siatka rozpit na tych punktach. Model siatkowy jest popularnym formatem w zastosowaniach przemysowych czy wizualizacyjnych. Z danych surowych (chmur punktów) korzysta si przy dokumentacji lub kontroli jakoci skanowanych obiektów ze wzgldu na mniejsze przekamania.
Skanowanie 3D moe odbywa si z uyciem wielu rónych technologii. Technologie optyczne maj utrudnione skanowanie obiektów poyskliwych lub przezroczystych. Problem ten rozwizuje si poprzez pokrycie obiektu rodkiem matujcym.
Skanery 3D posiadaj przypominajce stoek pole widzenia oraz s w stanie zbiera informacje o powierzchni obiektów, które nie s zasonite Skaner 3D pobiera informacje odnonie dystansu w jego polu widzenia. Skan wygenerowany poprzez skaner 3D opisuje dystans do powierzchni obiektu przy kadym punkcie w skanie. Pozwala to na identyfikacj trójwymiarowej pozycji kadego punktu w skanie. Pojedynczy skan nie wygeneruje penego modelu obiektu. Potrzeba wielu skanów z wielu kierunków do uzyskania informacji odnonie caego obiektu. Skany te musz zosta sprowadzone do wspólnego systemu referencyjnego.
Dane zebrane przy uyciu skanerów maj szerokie zastosowanie, m.in. przez bran rozrywkow w produkcji filmów i gier komputerowych, we wzornictwie przemysowym, protetyce, produkcji ortez, inynierii odwrotnej, prototypowaniu, kontroli jakoci, a take w inspekcji i tworzeniu dokumentacji obiektów kulturowych.
Zajcia byy dla nas ciekawe, szczególnie e moliwe tylko do zrealizowania w warunkach uczelni. Wymagaj bardzo drogiego, specjalistycznego sprztu. Moglimy wysucha ciekawych prezentacji nt. skanowania 3D i sami wykona proces skanowania. Przekonalimy si o duej rónicy pomidzy skanowaniem 3D a tradycyjnym skanowaniem, które kady z nas mia moliwo wykona w pracowni lub na swoim prywatnym sprzcie. W ramach zaj praktycznych obsugiwalimy skaner rczny, igowy i optyczny. Ciekawe byo skanowanie naszych postaci za pomoc skanera rcznego.
Po krótkiej przerwie odbyy si zajcia z programowania skanera 3D. Prowadzcy wprowadzi nas w arkana budowy domowym sposobem maego skanera 3D. Nastpnie programowalimy prac skanera i sprawdzalimy efekty naszej pracy. Byo bardzo ciekawie i wesoo. Na zakoczenie zaj otrzymalimy Zawiadczenia o ukoczeniu zaj laboratoryjnych pn. skanowanie 3D.