panorama szkoły
NST Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Uczniowie
Uczniowie
Dzień Edukacji Narodowej w NST Drukuj E-mail
       12 października w Noworudzkiej Szkole Technicznej odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie mieli okazję złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom szkoły. Była nutka historii polskiego szkolnictwa, występy i kwiaty złożone na ręce dyrekcji i wszystkich nauczycieli.
      Było to bardzo wyjątkowe i uroczyste wydarzenie. Tradycją szkoły jest bowiem, by w tym szczególnym dniu, uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły  i przedstawili się całej społeczności szkolnej. Zatem, po uroczystym ślubowaniu w mury szkolne oficjalnie przyjęliśmy uczniów następujących klas:

1 a T5- technik elektryk/ technik informatyk, wychowawca mgr inż. Konrad Kałwak
1 b T5- technik grafiki i poligrafii cyfrowej/ technik hotelarz, wychowawca mgr Małgorzata Kałwak
1 a Branżowej Szkoły I Stopnia, wychowawca mgr Mirosława Kossak
1 b Branżowej Szkoły I Stopnia wychowawca mgr Tomasz Kuczaj 


WYBORY DO MRM Drukuj E-mail
27 września 2021r. w Noworudzkiej Szkole Technicznej odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Nowa Ruda. Oto kandydaci Okręgu wyborczego nr 1 przy NST w Nowej Rudzie.
1.    Maja Chrobak klasa II b T 5 - technikum hotelarskie
2.    Alicja Pulit klasa III b T5 -  technik grafiki i poligrafii cyfrowej
3.    Julia Bajda klasa IV b T-4- technikum hotelarskie
4.    Igor Pusch klasa I b T 5- technikum hotelarskie
5.    Rafał Onik klasa III a T4- technik elektryk
Zapraszamy wszystkich uczniów do oddania głosu na swojego kandydata.

Informacje ogólne Drukuj E-mail
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
 • mgr Bogumiła Szostak,
 • mgr Jacek Pomorski
Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta:
 • Mikołaj Szałęga – uczeń  klasy 3aTI
 • Emil Bartnicki  – uczeń  klasy 2aTI
 • Monika Telus – uczennica  klasy 1c T
Samorząd Uczniowski:
 • Magdalena Mróz- przewod.
 • Wojtek Jacek- zastepca
 • Estera Mudrecka - sekretarz
Poczet Sztandarowy:
 • Arkadiusz Stelmach
 • Małgorzata Marszałek
 • Anna Szliwińska
Regulamin wyborów organów Samorządu Uczniowskiego Drukuj E-mail
Regulamin wyborów organów Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

                                                                          §1
1.    Podstawą prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. nr 95, p.425 r.1991/art.55, z późniejszymi zmianami ) oraz statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie
2.    Ilekroć w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
3.    W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”, będący jej społecznym organem.
                                                                         §2
1.    Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Rad Klasowych, według zasad ustalonych w danej klasie.
2.    Wybory Rady SU przeprowadza Komisja Wyborcza powoływana przez Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych.
3.    Komisję Wyborczą powołuje się w składzie 5-cio osobowym; w skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do Rady SU
4.    Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym i bezpośrednim.
                                                                       §3
1.    Wymogi formalne kandydata
1.1. Bierne prawo wyborcze posiadają uczniowie kl. II i III, którzy powinni:
a.    Posiadać przynajmniej dobrą ocenę ze sprawowania;
b.    Legitymować się średnią ocen 4.0 i wyżej;
c.    Wyróżniać się zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą.
1.2. Do Rady może kandydować każdy uczeń, spełniający wymogi formalne.
1.3. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko kandydata oraz jego pisemną zgodę na kandydowanie.
1.4. Termin zgłoszenia określa Kalendarium Wyborcze
                                                                          §4
1.    Sposoby przeprowadzania wyborów
1.1. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły.
1.2. Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście.
1.3. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy nazwisku jednego kandydata znaczka „X”.
1.4. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest oddany na więcej niż jednego kandydata
1.5. Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.
                                                                          §5
1.    Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników
1.1. Obliczenia głosów dokonuje komisja wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.
1.2. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji.
1.3. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.
1.4. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach.
1.5. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone.
2.    Członkami Rady SU zostaje wybranych siedmiu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2.1. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów zwiększa się liczbę członków Rady SU.
2.2. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza.
3.    Przewodniczącego Rady SU wybierają członkowie Rady SU w głosowaniu jawnym
                                                                        §6
1.    Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
1.1. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów;
1.2. Przygotowanie wyborów;
1.3. Przeprowadzenie wyborów
1.4. Sporządzenie protokołu;
1.5. Ogłoszenie wyników wyborów
                                                                       §7
1.    Kalendarium wyborcze Rady SU powinno zawierać:
1.1. Zebranie przewodniczących Rad Klasowych informuje uczniów o terminie i zasadach przeprowadzania wyborów oraz ustala termin zgłaszania kandydatów;
1.2. Zgłaszanie kandydatur do członków Rady SU;
1.3. Ustalenie listy kandydatów i wywieszenie jej w gablocie samorządu;
1.4. Powołanie Komisji Wyborczej;
1.5. Kampania wyborcza kandydatów;
1.6. Wybory, obliczenie głosów przez Komisję Wyborczą;
1.7. Ogłoszenie wyników wyborów;
1.8. Posiedzenie Rady SU.
                                                                  §8
1.    W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych

Czym jest Samorząd Uczniowski Drukuj E-mail

Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną z uczniów. W skład samorządu wchodzą wszyscy uczniowie szkoły. Dla realizacji swoich celów ogół uczniów szkoły wybiera swoich przedstawicieli – organy samorządu uczniowskiego (Przewodniczącego Samorządu Klasowego, Zarząd, Radę).

Samorząd Uczniowski reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie. Samorząd współpracuje z nauczycielami, administracją szkolną, poszczególnymi klasami, rodzicami, kółkami zainteresowań i środowiskiem lokalnym.

Poprzez pracę w samorządzie uczniowie uczą się angażowania w życie społeczne i służenia innym. Nabywają postaw obywatelskich i rozwijają cechy i umiejętności przywódcze. Uczą się planowania i osiągania założonych celów.

Samorząd daje każdemu uczniowi szansę znalezienia sensu w tym, co robi w szkole. Umożliwia udział w takich formach aktywności, jak:
 • Uczestnictwo w życiu szkoły
 • Obrona praw i godności ucznia (współpraca z Rzecznikiem Praw Ucznia)
 • Gospodarka ( zdobywania funduszy, tworzenia budżetu, spółdzielnia uczniowska, sklepik)
 • Imprezy towarzyskie i wypoczynek (zawody sportowe, rozgrywki szkolne, wycieczki, świetlica uczniowska, zabawy szkolne)
 • Imprezy kulturalne (przeglądy artystyczne, wieczory poezji, koncerty, wspólne wyjazdy do teatru)
 • Nauka (wykłady, kółka samokształceniowe, odwiedziny w szkołach wyższych, pomoc w nauce, kółka zainteresowań, stypendia)
 • Redagowanie gazetek uczniowskich, reklama imprez szkolnych, pisanie informacji do prasy lokalnej.
 • Kontakty ze światem (międzynarodowa wymiana uczniowska, kółka językowe, działalność charytatywna na rzecz innych narodów)
 • Obecność w społeczności lokalnej (spotkania z kandydatami do władz samorządowych, zbieranie pieniędzy na cele dobroczynne, organizowanie jasełek dla dzieci z domu dziecka).