panorama szkoły
NST Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Wydarzenia arrow Programy Stypendialne "PKP Intercity" S.A.
Programy Stypendialne "PKP Intercity" S.A. Drukuj E-mail
„PKP Intercity” S.A. zwraca się do Państwa z propozycją współpracy w ramach Programu Stypendialnego, którego Fundatorem jest „PKP Intercity” S.A./ docelowo podpisanie Umowy o współpracy ze Szkołą. Współpracujemy ze Szkołami w ramach Programu Stypendialnego z uczniami kształcącymi się min. na kierunkach: technik elektryk, technik automatyk, technik elektronik, technik mechanik, technik mechatronik. Jesteśmy również zainteresowani podjęciem współpracy na poziomie Szkoły Branżowej I Stopnia na kierunkach elektromechanik, elektryk, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, ślusarz/spawacz, monter-elektronik, mechatronik.

Programy Stypendialne

TECHNIKUM

 1. O stypendium może się ubiegać Uczeń, któy:
  • jest uczniem Szkoły, objętej Programem stypendialnym.
  • ukończył co najmniej pierwszy rok nauki na kierunku kształcenia objętym programem stypendialnym.
  • uzyskał na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ubiega się o przyznanie stypendium:
  - roczną średnią ocen ogólną na poziomie minimum 3,0 (w skali ocen od 1 do 6);
  - roczną średnią ocen z przedmiotów zawodowych na poziomie minimum 4,0 (w skali ocen od 1-6);
  - roczne oceny z przedmiotów zawodowych wyższe niż ocena dopuszczająca (2);
  - roczną ocenę z zachowania co najmniej poprawną;
  • został zarekomendowany przez Szkołę w ramach ustalonych przez „PKP Intercity” S.A. limitów liczby Stypendystów;
  • odbył rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielem „PKP Intercity” S.A, i uzyskał wynik pozytywny, potwierdzony w Formularzu rozmowy kwalifikacyjnej do programu stypendialnego,
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną.
 2. Stypendium byłoby przyznawane Uczniowi na okres od 1 września 2021 r. do 30 czerwca ostatniego roku nauki Stypendysty w Szkole zgodnie z ustalonym programem nauki.
 3. Podstawą do wypłaty stypendium jest zawarcie pomiędzy „PKP Intercity” S.A. i Uczniem (lub jego rodzicem/opiekunem prawnym, jeśli uczeń nie ukończył 18 roku życia) Umowy o objęciem programem stypendialnym. Z chwilą zawarcia Umowy, Uczeń staje się Stypendystą.
 4. „PKP Intercity” S.A. może przyznać stypendium w następującej wysokości:
  • 300 zł miesięcznie - w drugim roku nauki Stypendysty w Szkole na kierunku kształcenia objętym programem stypendialnym;
  • 350 zł miesięcznie - w trzecim roku nauki Stypendysty w Szkole na kierunku kształcenia objętym programem stypendialnym;
  • 400 zł miesięcznie - w czwartym roku nauki Stypendysty w Szkole na kierunku kształcenia objętym programem stypendialnym;
  • 450 zł miesięcznie - w piątym roku nauki Stypendysty w Szkole na kierunku kształcenia objętym programem stypendialnym.
 5. Wymienione wyżej kwoty są kwotami brutto i zostają pomniejszone o podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Stypendium jest wypłacane miesięcznie, do 10-go dnia następnego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę w Kwestionariuszu Stypendysty.
 7. Stypendysta zobowiązany jest do:
 8. a) utrzymania przez cały okres wypłaty stypendium warunków w zakresie ocen wskazanych powyżej, odpowiednio na zakończenie każdego semestru i roku szkolnego.
   
  b)  posiadania niepogorszonej zdolności fizycznej i psychicznej w stosunku do zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym
  w zaświadczeniu,
  c)  dążenia do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce,
  d)  wspierania Fundatora stypendium w budowaniu pozytywnego wizerunku Spółki w środowisku szkolnym,
  e)  ukończenia Szkoły i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  f)  zgłoszenia gotowości podjęcia pracy w „PKP Intercity” S.A. lub zawarcia umowy  cywilnoprawnej w celu realizacji kursu zawodowego, w terminie nie dłuższym niż do 31 sierpnia roku, w którym Stypendysta powinien ukończyć naukę w Szkole zgodnie z programem nauczania, pod warunkiem uzyskania przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub w terminie  w którym taką zdolność uzyska, na stanowisku wskazanym przez Fundatora lub Zakład Fundatora,
  g)  podjęcia i świadczenia pracy w „PKP Intercity” S.A. (po pozytywnym zaliczeniu kursu zawodowego) przez okres odpowiadający okresowi pobierania Stypendium, nie dłużej jednak niż 33 miesiące.

 9. „PKP Intercity” S.A. może cofnąć stypendium i rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, z własnej inicjatywy lub na wniosek Szkoły:
 10.  
  a)   gdy Stypendysta przerwie naukę w Szkole;
  b)   gdy Stypendysta przerwie naukę, na kierunku objętym Programem stypendialnym;
  c)   gdy Stypendysta, w którymkolwiek momencie obowiązywania Umowy, przestanie spełniać warunki (min. średnia ocen);
  d)   gdy Stypendysta nie dostarczy stosownych dokumentów,  w wymaganym terminie,
  e)   gdy Szkoła wystąpi do Fundatora o cofnięcie stypendium z innych powodów wskazanych przez Szkołę,
  f)   gdy Stypendysta działa na niekorzyść Fundatora.

Branżowa Szkoła I Stopnia

O stypendium może się ubiegać Uczeń, który łącznie spełnia warunki:
 • jest uczniem Szkoły, objętej Programem stypendialnym;
 • został zarekomendowany przez Szkołę w ramach ustalonych przez Fundatora limitów liczby Stypendystów;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanych stanowiskach.
 
Fundator może przyznać stypendium w następującej wysokości:
 • w pierwszym roku nauki Stypendysty na poziomie szkoły branżowej I stopnia – 300 zł miesięcznie;
 • w drugim roku nauki Stypendysty na poziomie szkoły branżowej I stopnia – 400 zł miesięcznie;
 • w trzecim roku nauki Stypendysty na poziomie szkoły branżowej I stopnia - 500 zł miesięcznie.
 
Stypendysta zobowiązany jest do:
 
a) utrzymania przez cały okres wypłaty stypendium poniższych warunków w zakresie ocen:
 • roczna średnia ocen z przedmiotów ogólnych na poziomie minimum 3 (w skali ocen od 1 do 6);
 • roczna średnia ocen z przedmiotów zawodowych na poziomie minimum 3,5 (w skali ocen od 1-6);
 • roczne oceny z przedmiotów zawodowych wyższe niż ocena dopuszczająca (2);
 • roczna ocena z zachowania co najmniej poprawna,
odpowiednio na zakończenie każdego semestru i roku szkolnego.
 
b)   posiadania niepogorszonej zdolności fizycznej i psychicznej w stosunku do zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w zaświadczeniu.
  
Po ukończeniu nauki w Szkole, absolwenci zatrudniani są w oparciu o umowy o pracę, miejscem zatrudnienia są Sekcje „PKP Intercity” S.A. we WROCŁAWIU. Dodatkowo pracownicy biorą udział w ciekawych projektach z różnych obszarów. Zapewniamy też: niekorporacyjną atmosferę pracy, aktywne drużyny sportowe, imprezy integracyjne, dofinansowanie do studiów, szkoleń i kursów, dofinansowanie do karty sportowej, opieki medycznej i urlopu, atrakcyjne zniżki na krajowe i międzynarodowe podróże koleją (min. jeden bezpłatny bilet międzynarodowy w roku, na podróże po europejskich krajach).