panorama szkoły
NST Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

185 dni 15 godzin 37 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow PROGRAM STYPENDIALNY
PROGRAM STYPENDIALNY Drukuj E-mail
logo  logo  logo

PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH

KOCZCYCH SI MATURA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

O stypendium mog ubiega si uczniowie, którzy speniaj cznie trzy warunki:
 1. s zameldowani na obszarach wiejskich, za które uznaje si tereny pooone poza granicami administracyjnymi miast, miasta do 5 tys. mieszkaców oraz miasta do 20 tys. mieszkaców, w których nie ma szkó ponadgimnazjalnych publicznych koczcych si matur
 2. pochodz z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osob lub dochodzie osoby uczcej si nie wyszym ni kwota uprawniajca do uzyskania wiadcze rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z pón. zm.) – 504,00 z netto, (583,00 z netto w przypadku gdy czonkiem rodziny jest dziecko legitymujce si orzeczeniem o niepenosprawnoci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepenosprawnoci), dochód za 2007 rok,
 3. uczszczaj do szkó ponadgimnazjalnych dla modziey koczcych si matur znajdujcych si na terenie powiatu kodzkiego.


Wnioski o przyznanie stypendium s dostpne:
 • w szkoach ponadgimnazjalnych dla modziey na terenie powiatu wabrzyskiego;
 • w Wydziale Owiaty, Referacie ds. Planowania, Pozyskiwania i Rozliczania rodków Zewntrznych Powiatu Kodzkiego, II pitro pok. 64;
 • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kodzku.

Do wniosku o przyznanie stypendium naley doczy:

 • dokumenty do ustalenia redniego miesicznego dochodu netto na 1 osob;
 • w rodzinie zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Polityki Spoecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postpowania w sprawach o wiadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z pón. zm.);
 • zawiadczenie o miejscu staego zameldowania waciwego urzdu lub kserokopi dowodu osobistego potwierdzajcego miejsce staego zameldowania;
 • orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci w przypadku osób posiadajcych orzeczony stopie niepenosprawnoci;
 • owiadczenie o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne;
 • wypeniony formularz PIT – 2C – owiadczenie osoby otrzymujcej stypendium.

Zgodnie z §10 ust. 2 Uchway NR XXV/361/2008 Rady Powiatu Kodzkiego z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych koczcych si matur w ramach Dziaania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, limit godzin nieusprawiedliwionych, którego przekroczenie oznacza utrat uprawnie do przyznania stypendium okrela si na poziomie 20 godzin miesicznie.

Wnioski naley skada w Wydziale Owiaty, Referacie ds. Planowania, Pozyskiwania i Rozliczania rodków Zewntrznych Starostwa Powiatowego w Kodzku, ul. Okrzei 1, II pitro pok. 64
w terminie od 25 listopada 2008r. do 28 listopada 2008r.

Dokumenty do pobrania:
 • Uchwaa NR XXV/361/2008 Rady Powiatu Kodzkiego z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych koczcych si matur w ramach Dziaania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, POBIERZ>>
 • wzór wniosku o przyznanie stypendium na rok szkolny 2008/2009, POBIERZ>>
 • owiadczenie o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjnych, POBIERZ>>