panorama szkoły
NST Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Wydarzenia arrow PROGRAM STYPENDIALNY
PROGRAM STYPENDIALNY Drukuj E-mail
logo  logo  logo

PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

KOŃCZĄCYCH SIĘ MATURA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie trzy warunki:
 1. są zameldowani na obszarach wiejskich, za które uznaje się tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, miasta do 5 tys. mieszkańców oraz miasta do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą
 2. pochodzą z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) – 504,00 zł netto, (583,00 zł netto w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności), dochód za 2007 rok,
 3. uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kończących się maturą znajdujących się na terenie powiatu kłodzkiego.


Wnioski o przyznanie stypendium są dostępne:
 • w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży na terenie powiatu wałbrzyskiego;
 • w Wydziale Oświaty, Referacie ds. Planowania, Pozyskiwania i Rozliczania Środków Zewnętrznych Powiatu Kłodzkiego, II piętro pok. 64;
 • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 • dokumenty do ustalenia średniego miesięcznego dochodu netto na 1 osobę;
 • w rodzinie zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.);
 • zaświadczenie o miejscu stałego zameldowania właściwego urzędu lub kserokopię dowodu osobistego potwierdzającego miejsce stałego zameldowania;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności;
 • oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne;
 • wypełniony formularz PIT – 2C – oświadczenie osoby otrzymującej stypendium.

Zgodnie z §10 ust. 2 Uchwały NR XXV/361/2008 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, limit godzin nieusprawiedliwionych, którego przekroczenie oznacza utratę uprawnień do przyznania stypendium określa się na poziomie 20 godzin miesięcznie.

Wnioski należy składać w Wydziale Oświaty, Referacie ds. Planowania, Pozyskiwania i Rozliczania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, II piętro pok. 64
w terminie od 25 listopada 2008r. do 28 listopada 2008r.

Dokumenty do pobrania:
 • Uchwała NR XXV/361/2008 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, POBIERZ>>
 • wzór wniosku o przyznanie stypendium na rok szkolny 2008/2009, POBIERZ>>
 • oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjnych, POBIERZ>>