panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy arrow Startujemy z nowym projektem
Startujemy z nowym projektem Drukuj E-mail
  


     Projekt pn. „Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy”, realizowany jest w terminie od 1.01.2024 r. do 30.06.2026 r. ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.08.01 Dostęp do edukacji.

Wartość całkowita projektu: 4 394 716,95 PLN
Wartość dofinansowania: 3.076.301,86 PLN

     Projekt będzie realizowany od 1.01.2024 do 30.06.2026 r. w partnerstwie 4 podmiotów na rzecz następujących szkół: Noworudzka Szkoła Techniczna (NST), Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości (KSP) i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie (ZS CKR) z powiatu kłodzkiego. W projekcie weźmie w udział łącznie 400 uczniów kształcenia zawodowego i 12 nauczycieli.

     Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów kształcenia zawodowego  poprzez zapewnienie im dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego w oparciu o nowoczesne formy, metody i technologie oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności przyszłości, o których mowa w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Celem projektu jest również wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności kadry pedagogicznej szkół objętych wsparciem, w szczególności w obszarze edukacji włączającej, zielonych i cyfrowych kompetencji po to, aby placówka mogła dostosować ofertę edukacyjną do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy, zmieniających się trendów gospodarczych, społecznych i demograficznych oraz stawianych przed społeczeństwami wyzwań ekologicznych. Cele te są spójne z celem ESO4.6 FEDŚ , realizują priorytety i założenia Europejskich ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju GreenComp i Ram Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli.

     Zaplanowano następujące formy wsparcia: staże uczniowskie i staże lub praktyki inne niż uczniowskie, doradztwo edukacyjno – zawodowe, zajęcia na wyższych uczelniach w celu zwiększenia dostępności do najnowocześniejszych obszarów wiedzy oraz technik i technologii oraz w celu wsparcia rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwój współpracy z pracodawcami oraz ich otoczeniem, kursy, szkolenia i inne formy wsparcia dla uczniów, przygotowujące ich do podjęcia nauki na wyższym poziomie kształcenia i/lub zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym w zawodach zielonych, kursy, szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej, zakup wyposażenia specjalistycznego i cyfrowego, adaptacja pomieszczeń do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, wsparcie zdrowia psychicznego uczniów, zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej i rozwoju kompetencji zielonych w oparciu o Europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju GreenComp, zajecia na rzecz budowania i wzmacniania wśród uczniów umiejętności STEM/STEAM, zajęcia rozwijające umiejętności programowania, wykorzystywania TIK, AI, innych rozwiązań cyfrowych oraz niezbędne na rynku pracy w oparciu o DigComp 2.1, zajęcia zapobiegające dyskryminacji ze względu na płeć, walce ze stereotypami w edukacji dot. wyboru ścieżki edukacji zawodowej oraz wspieraniem wyborów dziewcząt kształcenia w obszarze STEM/STEAM.

     Rezultatem projektu będzie wzrost kompetencji i kwalifikacji 400 uczniów kształcenia zawodowego oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych kadry pedagogicznej.


#Fundusze UE #Fundusze EuropejskieDOKUMENTY DLA UCZNIA:


DOKUMENTY DLA NAUCZYCIELA: