panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

19 dni 8 godzin 58 minut

Google Ads

Sonda

Jakim kierunkiem z naszej oferty jesteś najbardziej zainteresowany(a)?
  

Gościmy

Aktualnie jest 13 gości online

Statystyka

odwiedzających: 7470178

Nagłówki RSS

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna
Projekt ERASMUS - rekrutacja Drukuj E-mail
W dniach 28.03-04.04.2019 roku będzie prowadzona w szkole rekrutacja do udziału w projekcie "Europejska Nowa Ruda".


REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Europejska Nowa Ruda ”

§ 1 Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do udziału w projekcie pn. „Europejska Nowa Ruda”

2.    Projekt zakłada realizację praktyk zawodowych dla uczniów klas 2 i 3.

3.    W ramach projektu odbędą się dwa wyjazdy zagraniczne: Do Włoch dla 40 uczniów oraz do Grecji dla 5 uczniów. Z każdą z dwóch grup pojadą opiekunowie/nauczyciele wybrani przez Dyrektora Noworudzkiej Szkoły Technicznej (NST) – 4 do Włoch oraz 1 do Grecji.

4.    Organizator pokrywa uczestnikom koszty przygotowania językowego, kulturowego, koszty przejazdu oraz koszty związane z pobytem (zakwaterowanie, wyżywienie lub środki finansowe na wyżywienie , program kulturowy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków i koszty leczenia)

§ 2 Cel i założenia projektu

1.    Głównym Celem Projektu jest wsparcie uczniów Noworudzkiej Szkoły Technicznej w przygotowaniach do wejścia na rynek pracy poprzez realizację 45 staży zagranicznych w przedsiębiorstwach branżowych.

2.    Celami szczegółowymi projektu są:
•    odbycie przez uczniów NST 45 praktyk zawodowych;
•    podniesienie umiejętności pracy w grupie;
•    podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z wykształceniem zawodowym uczniów;
•    przygotowanie uczniów do pracy w zespołach międzynarodowych;
•    podniesienie znajomości języka obcego (angielskiego);
•    podniesienie samooceny uczniów NST;
•    zwiększenie szans uczniów NST na znalezienie lepszej pracy po zakończeniu edukacji.

§ 3 Terminy i czas trwania wyjazdów

1.    Czas trwania wyjazdu każdej z grup to 26 dni + 2 dni podróży.
2.    Wyjazd do Włoch odbędzie się w czerwcu 2019 r. a wyjazd do Grecji na przełomie czerwca i lipca 2019 r. Dokładne daty oraz miejsce pobytu zostaną ustalone przez Koordynatora Projektu i niezwłocznie przekazane grupą wyjeżdżającym.
§ 4 Rekrutacja

1.    Rekrutacja ma charakter dobrowolny i otwarty.

2.    Do udziału w projekcie mogą się ubiegać uczniowie klas drugich i trzecich w następujących zawodach: technik hotelarstwa, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych i technik cyfrowych procesów graficznych.

Dla grupy jadącej do Włoch przewiduje się następujący podział miejsc wg. specjalności
- Technik Hotelarstwa – 8 miejsc
- Technik Elektryk – 8 miejsc
- Technik Informatyk – 8miejsc
- Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej – 8miejsc
- Technik Pojazdów Samochodowych - 8miejsc
Łącznie 40 miejsc.

Dla grupy jadącej do Grecji przewiduje się następujący podział miejsc wg. specjalności:
- Technik Hotelarstwa – 5 miejsc
Łącznie 5 miejsc.

Podział pomiędzy specjalnościami może ulec zmianie w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń na daną specjalność. O nowym podziale miejsc decyduje Dyrektor Szkoły po zaciągnięciu opinii grona pedagogicznego.

3.    Rekrutacja do Włoch i Grecji będzie odbywać się od dnia ogłoszenia do dnia 04 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00:00.
4.    Uczniowie Noworudzkiej Szkoły Technicznej chcący wziąć udział w projekcie. Muszą do dnia
i godziny wymienionym w § 4 pkt. 3. Złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej dostępny w sekretariacie szkoły . Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić formularz z podpisem opiekuna prawnego. Złożenie formularza po dacie i godzinie wymienionym w § 4 pkt.3 uznaje się za nieskuteczne.

5.    Na podstawie przedłożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz w dalszej kolejności w oparciu
o punktację stworzoną na podstawie oceny z zachowania, oceny z języka angielskiego/niemieckiego oraz średniej ocen z przedmiotów zawodowych zostaną wyłonione poszczególne grupy wyjazdowe.

6.    Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej i będą mogły zostać włączone do projektu w przypadku rezygnacji z udziału ( z powodów losowych) w projekcie przez osoby z listy podstawowej.

7.    W przypadku braku osób z listy rezerwowej zostanie ogłoszony dodatkowy nabór osób do projektu.
§ 5 Zasady przyznawania punktów

1.    Po zamknięciu rekrutacji w przypadku większej ilości chętnych niż proponowana liczba miejsc zostanie sporządzona lista rankingowa składająca się z punktów uzyskany na I semestr szkolnego 2018/2019 wg. następujących zasad:


Każdy kandydat zostanie oceniony wg następującej skali punktowej:

Za ocenę z języka angielskiego :
celujący lub bardzo dobry - 4 pkt
dobry - 3 pkt
dostateczny - 2 pkt

Za ocenę z zachowania:
Ocena wzorowa - 4 pkt
Ocena bardzo dobra 3 pkt
Ocena dobra - 2 pkt
Ocena poprawna - 1 pkt

Za średnią ocen z przedmiotów zawodowych:
Większą lub równą 5 - 4 pkt.
Większą lub równą 4 - 3 pkt
Większą lub równą 3 - 2 pkt

W przypadku równej punktacji kryteria rozstrzygające to: wyższa średnia ocen z przedmiotów zawodowych, a w dalszej kolejności z języka angielskiego/niemieckiego a dalej z zachowania.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub innych dokumentów.

2. Aktualna treść regulaminu jest dostępna w gablocie szkolnej, na stronie www szkoły oraz będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w sekretariacie szkoły.

3.    Rekrutację prowadzi Dyrektor NST, która powołuje do tego celu komisję której przewodniczy.

4.    Od decyzji Komisji rekrutacyjnej przysługuję prawo odwołania do Kierownika Projektu w terminie 7 dni. Decyzja Kierownika Projektu ma charakter ostateczny.
Nowości
Popularne